Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

Το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Έδεσσας αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 0η Ιανουαρίου 20__ την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) αποτελούμενο από τα παρακάτω Τακτικά Μέλη:

 Χατζόγλου Ιωάννης - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο
 Ιατρίδου Νατάσα - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Πασχάλη Αλέξανδρο
Σαμλίδη Μιχάλη - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Μουράτογλου Ιωάννη
Κατσάρα Μαρία - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Γιώγα Δημήτριο
Μούκα Σωτήριο - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Γκιούρο Φίλιππο
Τζιάκο Δημήτριο - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Γάτση Χρήστο
Δελή Αθανάσιο - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Θωμά Ευάγγελο
- Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ.
- Δημ. Σύμβουλος Αναπλ.
- Δημ. Σύμβουλος Αναπλ.
- Δημ. Σύμβουλος Αναπλ.

Αριθμός απόφασης 0000/2020

Επίσης στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας εκλέχτηκε ομόφωνα η νέα επιτροπή με πρόεδρο τον κ. Χατζόγλου Ιωάννη και αντιπρόεδρο τον κ. Μούκα Σωτήριο.