Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ

Οι αποφάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας που αφορούν την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, είναι οι παρακάτω:

 1. Απόφαση με αριθμό 21 / 23-03-2001  (Τιμ. Πολιτική 2001)
 2. Απόφαση με αριθμό 25 / 30-04-2001  (Τιμ. Πολιτική 2001)
 3. Απόφαση με αριθμό 76 / 24-04-2002  (Τιμ. Πολιτική 2002)
 4. Απόφαση με αριθμό 77 / 24-04-2002  (πολύτεκνοι)
 5. Απόφαση με αριθμό 13 / 09-04-2003  (Τιμ. Πολιτική Παιδικών Σταθμών, Σχολείων, Δημοτικών Σταδίων, Κολυμβητηρίου,  Εκκλησιών)
 6. Απόφαση με αριθμό 18 / 20-05-2003  (Τιμ. Πολιτική 2003)
 7. Απόφαση με αριθμό 25 / 08-07-2003  (Τροποποίηση Τιμ. Πολιτικής 2003)
 8. Απόφαση με αριθμό 42 / 28-11-2003  (πρόστιμα)
 9. Απόφαση με αριθμό 43 / 28-11-2003  (νεφροπαθείς)
 10. Απόφαση με αριθμό  4 / 14-01-2004   (ΑΜΕΑ με 80% αναπηρία)
 11. Απόφαση με αριθμό 19 / 05-05-2004  (Τιμ. Πολιτική 2004)
 12. Απόφαση με αριθμό 61 / 26-11-2004  (Σύλ. παραπληγικών και κινητικά αναπήρων)  
 13. Απόφαση με αριθμό 14 / 21-02-2007  (Τιμ. Πολιτική 2007)
 14. Απόφαση με αριθμό 47 / 29-10- 2007 (Τιμ. Πολιτική κτηρίων Δημοσίου)
 15. Απόφαση με αριθμό 63 / 21-12-2007  (Τιμ. Πολιτική 2008)
 16. Απόφαση με αριθμό 16 / 14-05-2009  (χρέωση υδρομέτρων)
 17. Απόφαση με αριθμό 54 / 30-12-2009  (Τέλος επεξεργασίας λυμάτων)
 18. Απόφαση με αριθμό 24 / 26-07-2010  (Πάγια χρέωση ξενοδοχείων, νοσοκομείου κλπ)
 19. Απόφαση με αριθμό 78 / 11-11-2011 (Τιμ. Πολιτική Τ.Κ. Δήμου Έδεσσας-αγροί και λοιπές χρεώσεις)
 20. Απόφαση με αριθμό 83 / 11-11-2011  (Διαγραφή οφειλών Δημοτικών κτηρίων)
 21. Απόφαση με αριθμό 12 / 21-02-2012  (τρίτεκνοι)
 22. Απόφαση με αριθμό 72 / 28-11-2012  (πρόστιμα, τέλη, βοθρολύματα κλπ)
 23. Απόφαση με αριθμό 74 / 28-11-2012  (Τιμ. Πολιτική Δημ. Ενότητας Βεγορίτιδας)
 24. Απόφαση με αριθμό 43 / 28-08-2013  (Κοινωνικά τιμολόγια Ευπαθών Ομάδων)


1. ΥΔΡΕΥΣΗ  - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

α) Έδεσσα

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο.
 • Ελάχιστη ανά τετράμηνο κατανάλωση (πάγιο) 34 m3.
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Σε δημόσια κτήρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης.
 • Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ( 3,10 € ).
 • Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ( 8,10 € ).
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύων είναι 23%.
  από 0 – 34 m3  (Πάγιο) από 35 – 80 m3
Χρέωση 0,17 € / m3 0,19 € / m3
Αξία νερού 0,17*34=5,71 5,71+0,19*46=14,45
Ειδικό τέλος 80% 4,57 11,56
Συντ. δικτύου ύδρευσης 3,10 3,10
Συντ. δικτύου αποχέτευσης 8,10 8,10
Φ.Π.Α. 13% 0,74 1,88
Φ.Π.Α. 23% 3,62 5,24
Τελική τιμή 25,84 € 44,33 €

 

 Από 81 m3 και άνω, η χρέωση του νερού γίνεται 0,29 € / m3.

Η πόλη της Έδεσσας (Καισαρειανά -  Προάστιο) εκτός του Κλεισοχωρίου, έχει συνδεθεί με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού και επιβαρύνεται με το τέλος επεξεργασίας λυμάτων ( 20,33 € + Φ.Π.Α.) το τετράμηνο. 

Τα κτήρια που απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος και τη συντήρηση δικτύου αποχέτευσης, είναι τα παρακάτω και έχουν ειδικό τιμολόγιο:

 • Νοσοκομείο
 • Μεραρχία  
 • Στρατόπεδο
 • Διοικητήριο
 • Δικαστήρια
 • Υ.Π.Α.Δ.
 • Στατιστική Υπηρεσία
 • Αγροτικό Κτηνιατρείο
 • Αστυνομία
 • Αρχαιολογική Υπηρεσία
  από 0 – 34 m3  (Πάγιο) από 35 – 80 m3
Χρέωση 0,29 € / m3 0,34 € / m3
Αξία νερού 0,29*34=9,86 9,86+0,34*46=25,50
Συντ. δικτύου ύδρευσης 3,10 3,10
Φ.Π.Α. 13% 1,28 3,32
Φ.Π.Α. 23% 0,71 0,71
Τελική τιμή 14,95 € 32,63 €

 

 Από 81 m3 και άνω, η χρέωση του νερού γίνεται 0,52 € / m3.

Ακόμα επισημαίνεται ότι κάποιες κατηγορίες κτηρίων επιβαρύνονται με επιπλέον πάγια, όπως:

 • Νοσοκομείο: πενήντα (50) πάγια
 • Διοικητήριο: είκοσι (20) πάγια
 • Αστυνομία: έξι (6) πάγια
 • Δ.Ε.Η. : επτά (7) πάγια
 • Ο.Τ.Ε. : έξι (6) πάγια
 • Ξενοδοχεία: ένα (1) πάγιο ανά τρία (3) δωμάτια

β) Τοπικές Κοινότητες Ριζαρίου,  Μεσημερίου,  Άγρα,  Βρυττών , Καρυδιάς, Κερασιάς, Σωτήρα, Σαμαρίου, Μαργαρίτας, Λύκων, Πλατάνης, Αγ. Φωτεινής 

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε τετράμηνο.
 • Η χρέωση είναι κλιμακωτή.
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Σε δημόσια κτήρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης.
 • Συντήρηση δικτύων ( 8,00 € ).
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύων είναι 23%.
  από 0 – 60 m3 από 61 – 100 m3 από 101 – 150 m3
Χρέωση 0,10 € / m3 0,20 € / m3 0,30 € / m3
Αξία νερού 0,10*60=6,00 6,00+0,20*40=14,00 14,00+0,30*50=29,00
Ειδικό τέλος 80% 4,80 11,20 23,20
Συντήρηση δικτύων 8,00 8,00 8,00
Φ.Π.Α. 13% 0,78 1,82 3,77
Φ.Π.Α. 23% 2,94 4,42 7,18
Τελική τιμή 22,52 € 39,44 € 71,15 €

 

Από 151 m3 και άνω, η χρέωση του νερού γίνεται 0,50 € / m3.

Οι τοπικές κοινότητες που θα συνδεθούν με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού (Άγρας, Μεσημέρι, Ριζάρι, Πλατάνη, Φλαμουριά) , θα επιβαρύνονται με το τέλος επεξεργασίας λυμάτων ( 20,32 € + Φ.Π.Α.) το τετράμηνο. 

Συνεπώς ο λογαριασμός τους θα εκδίδεται όπως και στην πόλη της Έδεσσας, κάθε δίμηνο.

γ) Τοπικές Κοινότητες Νησίου, Φλαμουριάς

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται μια φορά τον χρόνο.
 • Η χρέωση γίνεται κατά άτομο.
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Σε δημόσια κτήρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης.
 • Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ( 0,00 ή 1,58 € ).
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύου αποχέτευσης είναι 23%.
  Νησί Φλαμουριά
Αξία νερού  1,80 €  6,36 € 
Ειδικό τέλος 80% 1,44 5,09
Συντ. δικτύου αποχέτευσης 0,00 1,58
Φ.Π.Α. 13% 0,23 0,83
Φ.Π.Α. 23% 0,33 1,53
Τελική τιμή 3,80 € / άτομο  15,39 € / άτομο
 

 

δ) Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας (Άρνισσα, Παναγίτσα, Ζέρβη, Ν. Άγιος Αθανάσιος, Π. Άγιος Αθανάσιος, Περαία, Κάτω Γραμματικό, Άνω Γραμματικό)

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται μια φορά τον χρόνο.
 • Η χρέωση γίνεται κατά άτομο για τις κατοικίες, ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία και ανάλογα με τη χρήση για τα υπόλοιπα υδροδοτούμενα ακίνητα. 
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Σε δημόσια κτήρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης.
 • Συντήρηση δικτύων ( 5,00 ή 10,00 € ). .
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύων είναι 23%.
  Αξία νερού Ειδικό Τέλος Συντήρηση δικτύων Φ.Π.Α. 13% Φ.Π.Α. 23% Τελική τιμή 
Κατοικίες 6,67 5,33 5,00 0,87 2,38 20,25 € / άτομο
Ξενοδοχεία, Ενοικ. δωμάτια 5,56 4,44 5,00 0,72 2,17 17,89 € / κλίνη
Εξοχικές κατοικίες 22,22 17,78 10,00 2,89 6,39 59,28 €
Καφετερίες, Ψητοπωλεία, Ταβέρνες, Fast Food, Μηχανουργεία, Ψυγεία Συντ. φρούτων ιδιωτικά
50,00

40,00
10,00 6,50 11,50 118,00 €
Ζαχαροπλαστεία,  Κουρεία, Κομμωτήρια, Κρεοπωλεία, Παντοπωλεία, Βενζινάδικα 38,89 31,11 10,00 5,06 9,46 94,52 €
Αρτοποιϊα, Πλυντήρια αυτοκινήτων 105,60 84,48 10,00 13,73 21,73 235,54 €
Ψυγεία συντ. φρούτων Αγροτικών Συνεταιρισμών 133,35 106,68 10,00 17,34 26,84
294,21 €
Καζάνια 27,78 22,22 10,00 3,61 7,41 71,02 €

 

 Οι τοπικές κοινότητες που έχουν συνδεθεί με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού, επιβαρύνονται με το αντίστοιχο τέλος επεξεργασίας λυμάτων. 

Περαία 20,00 € / άτομο
Κάτω Γραμματικό 10,00 € / άτομο
Άνω Γραμματικό 5,00 € / άτομο

 

ε) Οικόπεδα – αγροί – χωράφια. 

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο.
 • Η καταμέτρηση του υδρομέτρου γίνεται κάθε τετράμηνο.
 • Η χρέωση είναι κλιμακωτή.
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ( 3,10 € ).
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύων είναι 23%.
  από 0 – 15 m3 από 16 – 30 m3 από 31 – 45 m3
Χρέωση 0,40 € / m3 0,60 € / m3 0,80 € / m3
Αξία νερού 0,40*15=6,00 6,00+0,60*15=15,00 15,00+0,80*15=27,00
Ειδικό τέλος 80% 4,80 12,00 21,60
Συντ.δικτύου ύδρευσης 3,10 3,10 3,10
Φ.Π.Α. 13% 0,78 1,95 3,51
Φ.Π.Α. 23% 1,82 3,47 5,68
Τελική τιμή 16,50 € 35,52 € 60,89 €

 

 Από 46 m3 και άνω, η χρέωση του νερού γίνεται 1,00 € / m3 .

2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1 Τέλος σύνδεσης παροχής υδροδότησης χρέωση
1/2 "  ίντσας 101,63 € + Φ.Π.Α.
3/4 "  ίντσας 243,90 € + Φ.Π.Α.
1 "  ίντσας 390,24 € + Φ.Π.Α.
1 ½ "  ίντσας 869,92 € + Φ.Π.Α.
2"  ίντσας 1544,72 € + Φ.Π.Α.
  Για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας 45,00 € + Φ.Π.Α.
2 Ύψος εγγύησης υδρομετρητή για μη ιδιοκτήτη 60,00 € 
3 Διακοπή υδροδότησης μετά από αίτηση 4,065 € + Φ.Π.Α.
4 Επανασύνδεση υδροδότησης μετά από αίτηση 4,065 € + Φ.Π.Α.
5 Επανασύνδεση υδροδότησης σε περίπτωση διακοπής, λόγω μη πληρωμής 8,13 € + Φ.Π.Α.
6 Μετακίνηση και αλλαγή υδρομετρητή 8,13 € + Φ.Π.Α.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1 Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 1,63 € / m2 επιφ. κτίσματος + Φ.Π.Α
2 Τέλος επεξεργασίας λυμάτων  20,32 € + Φ.Π.Α.
3 Χρέωση όγκου βοθρολυμάτων 20,00 €  / βυτίο + Φ.Π.Α.
4 Βεβαίωση αποδοχής βοθρολυμάτων 0,60 € / m3 + Φ.Π.Α. με μέγιστη χρέωση τα 200,00 € + Φ.Π.Α.
5 Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης 32,52 €./ βυτίο νερού + Φ.Π.Α (με ελάχιστη χρέωση το ένα βυτίο)

 

 3. ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1 Πρόστιμο για τη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή, όταν κριθεί ότι η σύνδεση  αυτή έγινε με σκοπιμότητα ή δολιότητα του υδρολήπτη.
100,00 €
2 Πρόστιμο για παρεμβάσεις στο μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του.
100,00 €
3 Πρόστιμο για την παραβίαση κλεισμένης παροχής και για την περίπτωση που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης λόγω χρέους, ο καταναλωτής υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης, το ίδιο πρόστιμο στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. 

100,00 €
4 Πρόστιμο για την κλοπή νερού. 100,00 €
5 Πρόστιμο για παράνομες συνδέσεις ακαθάρτων με αγωγό ομβρίων, με αγωγό ακαθάρτων ή παντορροϊκό. 100,00 €