Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

Τεχνικές_προδιαγραφές

 Tεχνική_περιγραφή 

Προυπολογισμός

'Εντυπο_οικονομικής προσφοράς

Διακήρυξη_ΑΔΑΜ

Περιληπτική_διακήρυξη

ΤΕΥΔ

 ΕΣΥ

Προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού. " Επέκταση αγωγού αποχέτευσης , οδός Πηλίκα-Έδεσσα'' Ημ.διάρκειας 21/5/21 - 1/6/21 ωρα 10:00